Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

Forvaltning

Generelt - Nyheter - Etterlysning - Oppsyn/Overvåking - Verneverdier - Forpliktelser - Ansvarlige - Litteratur

Områdene i Nordre Øyeren og Leira har store verdier lokalt, regionalt og internasjonalt både som viktige områder for planter og dyr samt interessant landskapsmessig. Selv om større deler er fredet etter naturvernloven, og regulert via en rekke andre lover og forskrifter, trues området stadig av en rekke inngrep. Slike inngrep reageres det sjelden på fra forvaltningsmyndighetene (Oppsynsmann og Fylkesmannens miljøvernavdeling). De er dessuten ofte årsak til endel av inngrepene. På disse hjemmesidene om forvaltning ønsker vi derfor å fokusere på de problemene som etterhvert oppstår i området. Målsetningen for denne fokuseringen er dels for å yte et press for at negative inngrep skal opphøre, dels fordi allmenheten har en rett til å få vite hva som foregår i området.


Stikkord for kommende informasjon:

Fredningsformer, ansvarsmyndigheter (MVA, oppsynsmann, kommunen, redningspersonell)

Ansvarsområder (Ramsar, Eurobats, rødlistearter, plantemiljø)

Større og mer omfattende saker

Verneverdier

Forhold som er under etterforskning av NØBI

  1. Industrifylling på Tuen
  2. Hogst langs jernbanen Lillestrøm - Nerdrum
  3.  

 

Sist oppdatert 14. juni 2001

Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009