Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

Nyheter

Nyheter - Pressemeldinger - Etterlysninger

Sist oppdatert 1. desember 2004


Fetsund, 1. desember 2004
Fetsund lenser bryter avtale

I forbindelse med 2004 utgivelsen av Fetsund lenser sitt årsskrift Årringen blir Leif Gjerde ved Nordre Øyeren Biologiske Stasjon kontaktet. Det er Mette Jakobsen som ønsker en artikkel om flaggermus i deres blad. Til tross for at bladet drives kommersielt, og selges i et opplag av 2000, kan de ikke tilby godtgjørelse.

Med den pågående boykotten som lokale organisasjoner startet etter at Naturinformasjonssenteret ble åpnet i en annen form enn opprinnelig planlagt og lovet, var Gjerde lite interessert i å "hjelpe" Fetsund lenser med en artikkel. NØBI hadde dessuten startet et samarbeid fra 8. november 2000 med Fetsund lenser via lensenes tidligere naturinformasjonssjef Audun Hjertager. Da dette samarbeidet egentlig var et påskudd for Fetsund lenser til å få flere arrangement flyttet til lensene, og ikke et ærlig forsøk på samarbeid, trakk NØBI seg fra det ensidige samarbeidet høsten 2002.

Dog ville innholdet av en slik artikkel kunne reklamere for arbeidet til Romerike flaggermusgruppe (en undergruppe av NØBI), samtidig som informasjon om NØBI og Interesseorganisasjonen Nordre Øyeren (INØ) kunne fremmes via Fetsund lenser sitt eget årsskrift. I styret til Fetsund lenser sitter nemlig representanter fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen som i en rekke år har undergravet og motarbeidet både NØBI og INØ.

Artikkelen ble levert i oktober og Gjerde, som naturlig hør og bør, ønsket korrektur på artikkelen. Denne korrekturen kom aldri. Gjerdes artikkel ble så trykt der teksten var endret, fjernet og gjengitt ufullstendig uten forfatters samtykke. Dette er tydelig i strid med den avtale som ble gjort mellom Gjerde og Jakobsen. Gjerde har således ikke gitt samtykke om at artikkelen kunne publiseres i den form artikkelen nå ble gjengitt i Årringen. Dette er tydelig et brudd på Åndsverkloven, og forholdet er nå politianmeldt. Et krav om betaling for artikkelen blir også fremmet overfor redaktøren av bladet Årringen.


Fetsund, 1. desember 2004
Fetsund lenser holder lokale organisasjoner for narr

Bakgrunn

På slutten av 1990-tallet ble forprosjekt Naturinformasjonssenter Nordre Øyeren gjennomført som en del av Miljøpakke Romerike ved Ivar Hjermundrud. Planen var å starte et naturinformasjonssenter etter utenlandsk mønster, og denne skulle plasseres ved Fetsund lenser. Forprosjektet var omfattende og ble koordinert av ingeniørfirmaet Hjellnes A/S etter oppdrag fra Akershus fylkeskommune sin miljøvernavdeling.

Under forprosjektet ble det gitt forsikringer om at infosenteret skulle samarbeide med de lokale organisasjonene, og at dette var en forutsetning for at infosenteret skulle kunne realiseres. Det ble også nedlagt et stort arbeid med detaljplanlegging av infosenteret.

Ved realisering av infosenteret ble det bestemt at denne skulle integreres i det allerede eksisterende stiftelsen Fetsund lenser. Samtidig gikk den nye organisasjonen (Fetsund lenser og infosenter) fullstendig bort fra innhold, oppbygning og samarbeid slik det var planlagt i forprosjektet og som prosjektledelsen hadde gitt forsikringer om. Ideen om "samarbeid" hos det nye infosenteret var at INØ (de lokale foreningers paraplyorganisasjon kunne ha en stand på et arrangement (Øyeren-dagen).

Etter denne utviklingen ble det brudd mellom flere lokale organisasjoner og Fetsund lenser/infosenter. INØ gikk ut med en felles uttalelse på vegne av de lokale organisasjoner, og flere av disse innførte en boikott av Fetsund lenser, deriblandt NØBI.

NØBI ønsker samarbeid

I et møte mellom Fetsund lensers Audun Hjertager og NØBIs Leif Gjerde den 8. november 2000 tas opp foholdene på ny. NØBIs opprinnelige ønsker ble fremsatt, og konkrete forslag til samarbeid ble drøftet.

Det ble diskutert følgende former for samarbeid:

 • Dialog og informasjonsflyt

 • Referere til, og bruke hverandres aktiviteter og informasjonsmateriell

 • Felles arrangement og prosjekt

 • Lokalisere noe av vår aktivitet til lensene

 • Koordinere våres arbeid slik at våre aktiviteter er supplerende

 • Et samarbeid forutsette gjensidig tillitt og samarbeid. Da begge organisasjoner historisk har hatt et anstrengt forhold til hverandre vil et tillitt og samarbeid kun opparbeides over tid. En opparbeiding av dialog og utveksling av informasjon forutsetter at dette er med hensikt på et reelt samarbeid.

  Det ble også påpekt at NØBI er medlem av Interesseorganisasjonen Nordre Øyeren (INØ) som er en upartisk paraplyorganisasjon for organisasjoner tilknyttet Øyeren-vassdraget. INØ har på sitt årsmøte den 2. mai 1995 gitt en prinsipputtalelse vedrørende Naturinformasjonssenteret som er bekjentgjort i brev til Dere datert 7. mai 1995, og senere et oppklaringsbrev datert 30. mai 1995. Ellers ble det også vist til uttalelse fra Fet Natur & Ungdom datert 17. november 1990. NØBIs samarbeid med Fetsund lenser forutsatte at de oppfylte de krav INØs årsmøte satte fram på vegne av områdets organisasjoner.

  Holdt for narr

  Fra år 2000 til 2002 holder NØBI minst 6 arrangement ved lensene. Hele tiden har NØBI ytret ønske om et gjensidig og utvidet samarbeid, og at Fetsund lenser tar opp igjen dialogen med INØ. Hjertager unngår alltid temaet, og blir endelig konfrontert direkte med dette den 9. august 2002. Det viser seg da at han aldri har forsøkt å ta kontakt med INØ, og hadde aldri til intensjon å gjøre det. Fetsund lenser ønsket kun å få lokalisert flere aktiviteter til lensene, og ønsket således å få i både pose og sekk. Etter dette trakk NØBI seg fra det ensidige "samarbeidet".


  Fetsund, 26. februar 2003
  Lovbrudd fotograferes

  Nå har NØBI tatt i bruk digitalkamera i overvåkingen av lovbrudd og andre uheldige inngrep i Nordre Øyeren naturreservat og Leira-området. Dette blir et viktig dokumentasjonsmedium som vil bli standard på alle patruljene i området.

  Tidligere ble slike inngrep ført inn i en database hvorav enkelte hendelser ble politianmeldt. Nå tar NØBI til sterkere virkemidler og mange av disse inngrepene vil nå også bli kunngjort på NØBIs hjemmesider. Noe av informasjonen vil også kunne leses på Øyeren Informasjonssenter sine internettsider.


  Hit Counter
  besøkende siden 2. januar 2009