Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

Oppgaver

NØBI ble stiftet fordi forvaltningsmyndighetene ikke overholdt sine forpliktelser i Nordre Øyeren naturreservat. Således utfører NØBI oppgaver som forvaltningsmyndighetene selv er pålagt å utføre, såsom oppsyn og overvåking. For å drive en mest mulig forsvarlig forvaltning er det nødvendig å oppdatere vår kunnskap om områdets plante- og dyreliv. Dette gjør NØBI gjennom kartleggings- og forskningsprosjekt. Informasjon er en viktig del av vårt arbeidet, dels for å bevisstgjøre publikum om områdets verdier (slik at de nødvendige hensyn tas ved ferdsel i området), men også for å informere publikum om feil og mangler ved forvaltningen. Således er fokusering av oppmerksomhet rundt de lovbrudd som utføres daglig i området viktig.

Mye av den generelle informasjonen til publikum om områdets naturkvaliteter blir ivaretatt av Interesseorganisasjonen Nordre Øyeren (INØ) som er en nøytral og upartisk paraplyorganisasjon for foreningene tilknyttet Øyeren-vassdraget.

NØBI ser som sine viktigste oppgaver å:

  1. drive vitenskaplig forskning, og særlig i populærvitenskaplig retning. Det bør legges vekt på anvendt forskning og pionérforskning.
  2. søke å gjøre folk bevisst på naturen, dets kvaliteter og økologiske prosesser.
  3. fungere som et kontrollapparat og høringsinstans på de fagområder NØBI arbeider innenfor.

Forskning
Øyeren-deltaet og elveslettene til Leira dekker store arealer. Det finnes en rekke temaer innen biologien en kan forske på og det har derfor vært nødvendig å spesialisere oss innenfor få fagfelt. Vi har valgt å satse på fagområder som ikke blir forsket på av andre, men som samtidig er særegent for området.
Fagområder som vannkvalitet, geologi, planter, plankton, fisk og fugler er det allerede gjort endel i området. Her forsøker vi kun å samle inn eksisterende informasjon for å oppdatere oss om kunnskapen.
Mye av forskningen idag har vært fokusert på vannarealene tilknyttet Øyeren-vassdraget, men ingen informasjon fantes, inntil NØBI begynte med vårt arbeid, på lukkede vannansamlinger (vannhull) slik som pytter, dammer og tjern. I Øyeren og Leira-området er det idag kartlagt ? slike lokaliteter. Hver lokalitet er unik fordi den er isolert fra andre lignende vannhull. Her studeres hele økologien slik som hydrologi, geologi, vannplanter, snegler og amfibier.

Informasjon
Det meste av vår informasjon til publikum distribueres gjennom diverse publikasjoner. Nyhetsbrevene gir generell nyhetsstoff mens rapportene er redegjørelser for bestemte undersøkelser. Noen temahefter bli også gitt ut.
Det mest aktive arbeidet blir gjort gjennom Skoletjenesten NØBI.

Overvåking
Det foregår stadig overgrep mot fredningens formål: "å bevare Norges største innlandsdelta med dets varierte plante- og dyresamfunn." NØBI overvåker alle inngrep i området som kan ha negativ innvirkning på områdets kvalitet. Dette dreier seg om enkelthendelser og systematiske overgrep. Skjøtsel av området blir i større grad oversett av forvaltningsmyndighetene (Fylkesmannens miljøvernavdeling), og mange inngrep blir hvitvasket ved at ulovlige inngrep blir gjort lovlig i ettertid. Mye av NØBIs arbeid går ut på å dokumentere negative inngrep og vurdere hvilket innvirkning disse kan ha på områdets plante- og dyreliv. Mye av denne dokumentasjonen blir således sendt videre til nasjonale og internasjonale organisasjoner for å øke press på forvaltningsmyndighetene.

Sist oppdatert 1. september 2001

Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009