Skoletjenesten NØBI

Generelt - Prosjekter - Ekskursjoner- Medlemmer- Materiell - Referater - Fotogalleri

Skolemateriell


Denne siden er under utarbeidelse


Skoletjenesten har gjennom flere år samlet materiell som kan lånes av lærere i Skoletjenesten. Dette er materiell som kan brukes i undervisningen på skolen, eller i forbindelse med feltturer. Slikt materiell kan lånes av skolene gratis.

Prosjektoppgaver

 

Temahefter

  1. Amfibier i Øyeren-deltaet
  2. Innføring i geologi for grunnskolen
  3. Vi studerer flaggermus

Litteratur

  1. Insektleksikon
  2. Fugleleksikon

Dyrelyder

  1. Nordiska groddjur (1 CD): Lyder til alle de nordiske amfibieartene (12 arter)

  2. All the bird songs of Britain and Europe (4 CD): 396 fuglearters lyder. Komplett samling som dekker alle de europeiske artene.

  3. The inaudible world (2 CD): Alle europeiske flaggermusartenes lyder er gjengitt i heterodyne (som hørt på en detektor) og i tidsekspansjon. Ca. 30 arter.

Dyr og dyrespor

Alle arter notert nedenfor er utstoppede dyr, spritmateriale eller avstøpning hvis ikke annet er oppgitt.

Amfibier:
Stor vannsalamander, liten vannsalamander, vanlig padde, grønnflekket padde, løvfrosk, klokkefrosk, buorm.

Fugler:
Stokkand, hettemåke, dvergmåke (ungfugl), makrellterne (ungfugl), orrhane, rugde, rødstilk, lerkefalk, kattugle, lunde, gråtrost, svarttrost, nøtteskrike.

Pattedyr:
Vannspissmus, pinnsvin, flaggermusekskrementer, gråskimlet flaggermus, sørflaggermus (2 stk), nordisk flaggermus (2 stk), stor musøre (mumifisert), børsteflaggermus (3 stk), vannflaggermus (2 stk), skjegg/brandtflaggermus, dvergflaggermus, bredøreflaggermus, rødmus, gråsidemus, husmus, vånd, skogmus, bever (gnag), elg (horn).

Geologi

Mineraler:

Bergarter:

Fossiler:

 

Moser

Moseherbarie m. over 100 mosearter

Planter

Plantepresser, 4 stk

Utstyr

 

Oppdatert 27. mai 2004

Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009